د پلور لپاره موټرو

خپل موټر خپل ځان خرڅ کړئ.

د ډیری خلکو سره چې کارروس.com کې موټرو ته ځي دوی دوی روژه نیسي.

د پلور لپاره موټرو

9
2
2
5
6
3
8
8
7
5
7
6
5
7
5
4
5
5
9
16