Telerau defnyddio

Cyfieithiadau bras yw'r telerau gwasanaeth hyn, mae ein telerau gwasanaeth yn gymwys yn fersiwn Saesneg y wefan. Gweler y fersiwn Saesneg

1. Telerau defnyddio

Trwy fynd at y wefan yn https://carros.com, rydych chi'n cytuno i fod yn rhwym i'r telerau gwasanaeth hyn, yr holl ddeddfau a rheoliadau cymwys, ac yn cytuno eich bod yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol cymwys. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o'r termau hyn, mae gennych waharddiad rhag defnyddio neu gyrchu'r wefan hon. Mae'r deunyddiau ar y wefan hon wedi'u diogelu gan gyfreithiau hawlfraint a nod masnach.

2. Trwydded Defnyddio

Rhoddir caniatâd i lawrlwytho copi o'r deunyddiau (gwybodaeth neu feddalwedd) dros dro ar wefan Carros.com ar gyfer gwylio personol, anfasnachol yn unig. Dyma roi trwydded, nid trosglwyddo teitl, ac o dan y drwydded hon ni allwch:

  • addasu neu gopïo'r deunyddiau;
  • defnyddio'r deunyddiau at unrhyw ddiben masnachol, neu ar gyfer unrhyw arddangosfa gyhoeddus (masnachol neu anfasnachol);
  • ceisiwch ddadgomisiynu neu wrthdroi unrhyw feddalwedd sydd ar wefan Carros.com;
  • dileu unrhyw hawlfraint neu nodiant perchnogol arall o'r deunyddiau; o
  • trosglwyddo'r deunyddiau i berson arall neu adlewyrchu'r deunyddiau ar unrhyw weinydd arall.

Bydd y drwydded hon yn dod i ben yn awtomatig os yw'n torri unrhyw un o'r cyfyngiadau hyn a gall Carros.com ei chanslo ar unrhyw adeg. Ar ôl i chi edrych ar y deunyddiau hyn neu ar ôl cwblhau'r drwydded hon, rhaid i chi ddinistrio unrhyw ddeunydd sydd wedi'i lwytho i lawr yn eich meddiant, naill ai ar ffurf electronig neu ar ffurf print.

3. Ymwadiad

Darperir y deunyddiau ar wefan Carros.com "fel y mae". Nid yw Carros.com yn gwneud unrhyw warantau, yn glir nac yn ymhlyg, ac mae hyn yn gwadu ac yn gwadu pob gwarant arall, gan gynnwys, heb gyfyngiad, y gwarantau ymhlyg neu'r amodau masnachadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol neu ddiffyg torri'r eiddo. torri hawliau deallusol neu eraill. Yn ogystal, nid yw Carros.com yn gwarantu nac yn gwneud unrhyw sylwadau o ran cywirdeb, canlyniadau tebygol na dibynadwyedd y defnydd o'r deunyddiau ar ei wefan neu mewn cysylltiad â deunyddiau o'r fath neu ar unrhyw safle sy'n gysylltiedig â'r safle hwn.

4. Cyfyngiadau

Ni fydd Carros.com na'i gyflenwyr, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am iawndal (gan gynnwys, ymysg eraill, iawndal am golli data neu elw, neu oherwydd ymyrraeth busnes) sy'n deillio o ddefnyddio neu fethu defnyddio'r deunyddiau mewn Ceir. .com gwefan, hyd yn oed os yw Carros.com neu gynrychiolydd awdurdodedig Carros.com wedi cael gwybod ar lafar neu'n ysgrifenedig am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath. Gan nad yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu cyfyngiadau ar warantau ymhlyg neu gyfyngiadau atebolrwydd am iawndal anuniongyrchol neu ddamweiniol, efallai na fydd y cyfyngiadau hyn yn berthnasol i chi.

5. Cywirdeb deunyddiau

Gall y deunyddiau sy'n ymddangos ar wefan Carros.com gynnwys camgymeriadau technegol, teipograffyddol neu ffotograffig. Nid yw Carros.com yn gwarantu bod unrhyw ddeunyddiau ar ei wefan yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Gall Carros.com wneud newidiadau i'r deunyddiau sydd ar ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. Fodd bynnag, nid yw Carros.com yn ymrwymo i ddiweddaru'r deunyddiau.

6. Cysylltiadau

Nid yw Carros.com wedi adolygu'r holl safleoedd sy'n gysylltiedig â'i wefan ac nid yw'n gyfrifol am gynnwys y safleoedd cysylltiedig hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu bod Carros.com yn cymeradwyo'r safle. Mae defnyddio unrhyw wefan gysylltiedig ar risg y defnyddiwr ei hun.

7. Addasiadau

Gall Carros.com adolygu'r telerau gwasanaeth hyn ar gyfer eich gwefan ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i gadw at fersiwn gyfredol y telerau gwasanaeth hyn.

8. Cyfreithiau'r Llywodraeth

Mae'r telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Connecticut ac rydych yn ddi-alw'n ôl i awdurdodaeth unigryw llysoedd y wladwriaeth neu'r lleoliad hwnnw.

Mae'r term hwn yn effeithiol o fis Mawrth 27, 2019.