Điều khoản sử dụng

Những điều khoản dịch vụ là dịch gần đúng, điều khoản sử dụng dịch vụ áp dụng cho phiên bản tiếng Anh của trang web. Xem phiên bản tiếng anh

1. Điều khoản sử dụng

Khi truy cập trang web tại https://carros.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web Carros.com để chỉ xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không thể:

  • sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  • cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Carros.com;
  • xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; o
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc phản ánh tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Carros.com hủy bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn thành việc xem các tài liệu này hoặc sau khi hoàn thành giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu, ở dạng điện tử hoặc in.

3. Khước từ

Các tài liệu trên trang web Carros.com được cung cấp "nguyên trạng". Carros.com không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và từ chối và từ chối tất cả các bảo đảm khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm tài sản. trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Ngoài ra, Carros.com không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, khả năng kết quả hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Carros.com hoặc nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm, trong số những người khác, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trong Ô tô. .com. trang web, ngay cả khi Carros.com hoặc đại diện ủy quyền của Carros.com đã được thông báo bằng lời nói hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Carros.com có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Carros.com không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Carros.com có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Carros.com không cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Carros.com đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Carros.com của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều có nguy cơ của người dùng.

7. Sửa đổi

Carros.com có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Pháp luật của chính phủ

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Connecticut và bạn không thể từ chối trước thẩm quyền độc quyền của tòa án của tiểu bang hoặc địa điểm đó.

Thuật ngữ này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2019.